Corona protocol openstelling

1 Inleiding

Door het oplopende aantal Covid-19 besmettingen is half maart vanuit het kabinet besloten om alle sportvereniging te sluiten. Woensdag 27 mei heeft het kabinet aangegeven dat per 1 juli 2020 binnensport-accommodaties hun deuren weer mogen openen.

Dit protocol is geschreven met in gedachten dat we binnen onze club een pluriformiteit aan leden hebben qua leeftijd, en lichamelijke gezondheidstoestand. Voor al deze leden willen wij een veilige omgeving creëren om hun sport en verenigingstaken te kunnen uitoefenen. Het verspreiden van het Covid-19 virus veroorzaakt door leden en bezoekers willen we door middel van dit protocol voorkomen.

Bij het tot stand komen van dit protocol hebben we schutters, trainers, baancommandanten, barmedewerkers en andere vrijwilligers gevraagd mee te denken om voor hen een veilige en werkzame omgeving te creëren.

De gemeente Woerden dient akkoord te geven voor de opening van de vereniging. Indien het protocol niet wordt nageleefd, lopen we kans op (hoge) boetes en/of het risico op sluiting van de vereniging

We vragen iedereen met klem deze regels te respecteren en diegene dit niet willen of kunnen om hierover niet in discussie te gaan maar de keuze te maken voorlopig niet te komen.

We hopen met recht dat dit Covid-19 protocol zo snel mogelijk niet meer nodig is en het gevaar van besmetting achter ons ligt.

Gelukkig zijn we als sportschutters gewend aan het omgaan met strenge veiligheidsregels en gaan wij er van uit dat we weer kunnen gaan genieten van onze geliefde schietsport en de bijbehorende sociale clubactiviteiten.

2 Algemeen

De uitgangspunten van dit protocol blijven de richtlijnen van het Kabinet, RIVM en KNSA. Indien deze richtlijnen veranderen en het door het bestuur opgestelde protocol overtreffen, zijn deze gewijzigde richtlijnen leidend tot er een nieuwere versie van dit protocol is opgesteld.

Indien zich tijdens de openingsuren een situatie voordoet welke niet in het protocol is beschreven, zal door het dienstdoende (gedelegeerde) bestuurslid worden besloten welke maatregel er dient te worden genomen, met als uitgangpunten:

 1. Minimaal RIVM-protocol en KNSA-protocol volgen.
 2. Bij twijfel liever te veel dan te weinig maatregelen. (Better safe than sorry)
 3. Het hiaat in het geldende protocol dient zo spoedig mogelijk met de overige bestuursleden te worden besproken, en bij voorkeur vóór de eerstvolgende opening van de vereniging te worden aangepast en gepubliceerd.

2.1 Preventie

Leden mogen alleen naar de vereniging komen indien zijzelf of hun huisgenoten geen klachten vertonen welke aan Covid-19 zijn gerelateerd zoals niesen, hoesten, keelpijn, kortademigheid/benauwdheid, koorts en/of het plotseling wegvallen van reuk en/of smaak.

Indien leden bekend zijn met hooikoorts of astmatisch klachten, waardoor zij zonder Covid-19 besmetting aanhoudende hoest of niesklachten kunnen hebben, dienen zij deze klachten bij binnenkomst te melden. Daarnaast dienen zij standaard RIVM-protocol te volgen en te niesen/hoesten in hun elleboogplooi of in een zakdoek.

2.2 Besmetting door de lucht

Het gehele terrein van de vereniging is ingericht om mimimaal anderhalve meter afstand tussen elkaar te kunnen bewaren. Indien deze anderhalve meter afstand niet mogelijk is, zijn er specifieke maatregelen genomen om besmetting via de lucht te voorkomen of dusdanig te minimaliseren.

Daarnaast zijn alle ventilatoren afgekoppeld en/of verwijderd en is het niet toegestaan om (mobiele) airconditioning of ventilatoren te gebruiken. Door de mechanische luchtstromen verplaatsen de aerosol zich over grotere afstanden dan anderhalve meter en genereren deze extra besmettingsgevaar.

Indien in de zomermaanden de buiten temperatuur boven de 32 graden oploopt en door het ontbreken van luchtstromen en/of verkoeling de verblijfstemperatuur niet meer aangenaam is, blijft de vereniging op het betreffende dagdeel gesloten. (of wordt deze eerder gesloten.) Dit besluit wordt door het bestuur op de dag zelf via email met de leden gedeeld en telefonisch/via WhatsApp met de dienstdoende vrijwilligers.

2.3 Besmetting door contact

Contact besmetting kan worden voorkomen door regelmatig de handen te wassen voordat er aan het gezicht wordt gezeten of consumpties worden genuttigd. Naast de zeepdispensers in de toiletruimtes en in de keuken zijn er aanvullende ethanol/isopropanol dispensers in het verenigingsgebouw geplaatst.

Verder wordt aan alle leden verzocht om zoveel mogelijk via pin te betalen om het besmettingsrisico van contant geld te beperken.

2.4 Handhaving

Indien de bezoekende leden zich niet aan het geldende protocol houden, behoud het bestuur zich het recht voor om al-dan-niet voorafgegaan door een waarschuwing, het lid te verwijderen van het verenigingsterrein.

Bij herhaalde overtreding van het protocol door het betreffende lid, kan het bestuur besluiten dit lid voor langere tijd te schorsen of zelfs te royeren. De veiligheid en gezondheid van alle leden gaat boven de mening van een individueel lid.

3 Sanitair

Het sanitair heeft de volgende aanpassingen gekregen:

De dames en heren toilet groepen zijn voorzien van de tekst “Maximaal 1 persoon per toilet groep.” Ook zijn alle toilet groepen voorzien van een aanvullende instructie handen wassen.

De middelste en rechter urinoirs van het herentoilet, die zich het dichtst bij de wastafel bevinden, zijn afgeplakt. Hiermee wordt voorkomen dat wanneer er zich onverhoopt meerdere personen binnen de toilet groep bevinden, zij zich minder dan anderhalve meter van elkaar bevinden.

De hal voor de toiletgroepen is voorzien van een alcohol dispenser zodat leden hun handen aanvullend kunnen desinfecteren.

4 Schuttersregistratiebalie & baancommandanten

De Schuttersregistratiebalie, hierna afgekort als “balie” en de baancommandanten, hierna afgekort als “baanco’s”

4.1 Balie

De balie is één van de locaties binnen de vereniging waar de gasten en schutters op een afstand van minder dan anderhalve meter van de baanco’s komen. De balie is voorzien van doorzichtig plastic van plafond tot balie rand. Aan de zijkant is een kleine strook van het plastic niet vastgezet, maar voorzien van een houten balkje aan de onderzijde waardoor er langs deze strook verenigingswapens, munitie en schietkaarten kunnen worden uitgegeven aan de schutters welke nog niet over eigen middelen beschikken.

Daarnaast is er halverwege de balie aan de onderkant een kleine uitsparing gemaakt voor het uitwisselen van documentatie zoals de legitimatie van gastschutters of de stempelboekjes voor schietsport registratie.

Voor de balie is een barcode scanner geplaatst, waardoor schutters hun aanwezigheid niet meer op een papieren lijst registeren, maar digitaal via een barcode welke op de KNSA pas is gedrukt. Deze barcode kunnen zij contactloos scannen.

Aan het einde van de balie is een stuk folie weg gelaten zodat er voldoende ventilatie voor de baancommandanten over blijft. Voor deze opening is markering geplaatst welke niet mag worden betreden.

Voor de balie is met tape een markering gecreëerd. De schutters die staan te wachten op registratie of wapen/munitie uitgifte houden hierdoor minimaal anderhalve meter van elkaar.

4.2 Werkplek baancommandanten

De situatie van de werkplekken is aangepast. Er is voor twee werkplekken gekozen om het elektronische schietsport registratiesysteem e-Captain te kunnen gebruiken. In tegenstelling tot de oude situatie waar de werkplekken ongeveer anderhalf meter van elkaar waren opgesteld, is in de nieuwe situatie gekozen voor het verplaatsen van één van de werkplekken. Deze werkplekken zijn ongeveer vier meter uit elkaar geplaatst.

4.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen baanco’s

Voor de baancommandanten is er een muurdispenser ontsmettingsmiddel met ethanol of isopropanol beschikbaar zodat zij hun handen kunnen ontsmetten na contact met de door de schutters aangereikte attributen of documentatie. Indien de baancommandanten dat wensen, kunnen zij ook beschikken over nitril handschoenen.

Tenslotte hebben de baancommandanten de beschikking over een volgelaatsscherm indien zij de schietpunten dienen te controleren of bij assisteren buiten de balie omgeving.

4.4 Wapen inname en ontsmetting.

Naast de persoonlijke beschermingsmiddelen hebben de baancommandanten de beschikking over wapen specifieke ontsmettingsmiddelen om het betreffende wapen na inname te kunnen desinfecteren.

4.5 Uitlenen gehoor bescherming

De gehoorbescherming kan vanaf de opening niet meer vrij worden geleend en teruggehangen. Voor beginnende schutters, welke nog niet over eigen gehoorbescherming beschikken, zijn er enkele sets beschikbaar bij de baanco’s. Deze dienen na inname gedesinfecteerd te worden.

Van ervaren schutters wordt verwacht dat zij over hun eigen gehoorbescherming beschikken. Indien de ervaren schutter hier niet over beschikt, of een beginnende schutter geen gebruik wil maken van de beschikbare sets, zijn er tegen een kleine vergoeding disposable oordoppen beschikbaar.

4.6 Afronden dienst.

De dienstdoende baancommandanten dienen na afloop dienst hun eigen werkplek te ontsmetten met waterstofperoxide. Het betreffen de toetsenborden, muizen, stempels en desk. Ethanol of isopropanol dienen slechts voor handen reiniging. Het reinigen van de werkplek reiniging dient altijd met waterstofperoxide plaats te vinden.

5 De schietbanen

Schutters dienen op weg van en naar de baanvakken & schietpunten tijdens het passeren zoveel mogelijk afstand te bewaren, waarbij minimaal anderhalve meter de regel is.

5.1 Inrichting

De 10 en 12 meter baanvakken zijn om en om voorzien van afzetlint, zodat de schutters afhankelijk van het betreffende baanvak alleen de even of oneven banen kunnen gebruiken. In het schietsport registratiesysteem zijn de fysiek geblokkeerde baanvakken ook administratief geblokkeerd. Hierdoor hebben de baancommandanten geen mogelijkheid om onbedoeld schutters direct naast elkaar in te delen. Deze keuze is gemaakt omdat de afzuiging op deze baanvakken niet optimaal functioneert. Op de 25 en 50 meter baanvakken is de afzuiging beter. Zijn er schutters die zich op deze schietpunten veiliger voelen door een baanvak naast het door hem of haar gebruikte schietpunt vrij te hebben, kan de baancommandant van dienst gevraagd worden hem of haar op een schietpunt direct naast een muur te zetten en het daarnaast gelegen schietpunt te blokkeren.

Het baanvak voor de klein kaliber schutters heeft meerdere ingangen en is door middel van vloer markering voorzien van een specifieke looprichting.

5.2 Gebruik en reiniging

De ventilatie op ieder baanvak dient tijdens de aanwezigheid van éen of meerdere leden in het betreffende baanvak altijd in de hoogste stand te functioneren. Ook wanneer het baanvak alleen door luchtschutters wordt gebruikt, dient de ventilatie in gebruik te zijn.

Ieder baanvak is voorzien van een dispenser met ethanol of isopropanol, zodat schutters tussentijds hun handen kunnen ontsmetten. Bijvoorbeeld na gebruik van de veiligheidsverlichting of bezem.

Alle baanvakken zijn voorzien van een dispenser of flacon met waterstofperoxide. Iedere schutter dient na afloop van zijn aanwezigheid de gebruikte tafel, kaarten transport installatie en baankijker te ontsmetten met waterstofperoxide.

5.3 Bezettingsgraad

Indien er door het verminderde aantal banen meer schutters dan schietpunten zijn, zullen de schutters dienen te wachten tot zij van een schietpunt gebruik kunnen maken. De schutter kan plaatsnemen in de kantine en wordt door de dienstdoende baancommandant benaderd wanneer er een schietpunt vrijkomt.

Indien de wachtrij te ver oploopt, kunnen schutters worden beperkt tot maximaal 60 minuten verblijf op het schietpunt, waarbij schutters die op dat moment aan de (interne) competitie deelnemen of trainers die op dat moment instructie geven, worden uitgezonderd van deze beperking.

6 Kantine en bar

De kantine en bijbehorende bar is de sociale ontmoetingsplaats binnen de vereniging. Omdat hier relatief de meeste leden samen komen, is de inrichting ingrijpend gewijzigd. Conform het RIVM protocol, mogen zich maximaal 30 personen in de kantine bevinden. (exclusief de dienstdoende vrijwilligers en kaderleden)

6.1 Inrichting kantine

De tafels en stoelen in de kantine zijn zo geplaatst dat minimaal enkele meters tussenruimte tussen de verschillende opstellingen is gecreëerd. De grote stamtafel is voorzien van slechts enkele stoelen in plaats van de gebruikelijke tien.

De barkrukken zijn uit de kantine verwijderd en voor de bar is een markering op de vloer aangebracht. Daardoor is een afstand groter dan anderhalve meter tussen de leden (onderling) en de dienstdoende barman of barvrouw gecreëerd.

Indien er op een verenigingsavond te veel mensen in de kantine aanwezig zijn, waardoor er aan de onderlinge afstand niet kan worden voldaan, heeft het dienstdoende (gedelegeerde) bestuurslid de mogelijkheid om een aantal leden te verzoeken de kantine te verlaten en buiten te wachten. Leden die wachten op een oproep van de baancommandant voor de beschikbaarheid van een schietpunt, hebben voorrang om in de kantine te blijven wachten.

6.2 Terras

Indien in de zomermaanden gebruik wordt gemaakt van het terras, gelden hiervoor dezelfde maatregelen als voor de rest van het gebouw, met uitzondering dat er op het terras wel gerookt mag worden en de restrictie van 30 personen niet van toepassing is op het terras gedeelte.

6.3 Inrichting bar & hygiëne

Zowel de keuken als de bar zijn voorzien van een dispenser met ethanol of isopropanol. De vaatwasser dient direct aan het begin van de bardienst te worden aangezet. De barmedewerker dient zijn of haar handen uitgebreid te wassen of te ontsmetten met ethanol/isopropanol indien:

 1. Na inname glaswerk of lege bakjes
 2. Na hanteren van contant geld
 3. Na aanraken van het gezicht
 4. Na hoesten of niesen

Ook kunnen barvrijwilligers net zoals de baancommandanten beschikken over nitril handschoenen of een volgelaatsscherm indien zij dat wensen.

De ruimtes achter de bar, de keuken en de bijbehorende opslagruimtes zijn tijdens de openingsuren vereniging alleen toegankelijk voor de barvrijwilliger(s) en (gedelegeerde) bestuursleden met een maximum van 2 personen per vertrek en inachtneming van minimaal anderhalve meter afstand.

6.4 Verstrekken consumpties

De suiker en melk worden in sticks aangeboden. Limonade en bier wordt in individuele flesjes aangeboden. Sauzen worden in individuele verpakkingen aangeboden.

Consumpties worden door de dienstdoende barman of barvrouw op de bar geplaatst, waarna de gebruiker deze zelf kan ophalen. Nuttigen van de consumptie aan de bar is niet toegestaan. Alleen indien de gebruiker dat specifiek wenst, wordt bier of fris voorzien van een glas.

Aan het einde van de bar zijn enkele lege kratten en een vuilnisemmer geplaatst. Leden dienen zelf hun glaswerk en lege flesjes terug te plaatsen in deze kratten. Ook dienen de leden zelf de gebruikte snackbakjes en verpakkingen in de vuilnisemmer te deponeren. Naast koffie en theebekers wordt al het glaswerk inclusief bierglazen in de vaatwasser gereinigd. Bierglazen worden na het reinigen in de vaatwasser extra gespoeld in de spoelbak van de bar. Voor de koffie en thee zijn ook wegwerpbekers beschikbaar.

7 Inrichting overige gebruikers ruimtes

De overige gebruikers ruimtes hebben een maximaal aantal gebruikers per ruimte om de minimale veilige afstand te kunnen waarborgen. Het maximaal aantal gebruikers is op of naast de deur van de betreffende ruimtes aangegeven. Indien deze markering ontbreekt is de regel maximaal 1 persoon per ruimte.

 • Bestuurskamer: maximaal 2 personen
 • Vergaderruimte achter de schuttersregistratie balie: maximaal 3 personen

 

 • Instructieruimte: maximaal 2 personen.
 • Vergaderruimte naast de instructieruimte: maximaal 3 personen zonder afzuigventilatie. Maximaal 6 personen indien de afzuigventilatie in de hoogste stand in werking is.

 

 • Wapenkamer achter de balie: indien de afzuigventilator in werking is, maximaal 2 personen.
 • Gezamenlijke wapenkamer leden: maximaal 1persoon.
 • Alle overige facilitaire ruimten: maximaal 1 persoon.

8 Instructie en trainingen

In verband met de veiligheid worden de vuurveilig training, basistraining, instructie in dynamische disciplines en uitleg aan schietsport introducees op een kortere afstand dan anderhalve meter gegeven.

Instructeurs van overige disciplines dienen hun trainingen op een grotere afstand dan anderhalve meter van de te instrueren leden te geven of zich te houden aan de hierna genoemde regels.

Bij deze trainingen is het noodzakelijk om een barrière voor de vrijkomende aerosol te creëren. Het gebruik van mondkapjes is voor zowel de instructeur als voor de leden/introducees verplicht. Omdat een veiligheidsbril binnen de schietsport gewenst, en binnen de dynamische disciplines zelfs verplicht is, kan er in plaats van een mondkapje ook voor een volgelaatsscherm worden gekozen. Mondkapjes en volgelaatsschermen voor de instructeurs en leden/introducees worden door de vereniging beschikbaar gesteld.

Volgelaatsschermen welke aan de instructeurs of leden/introducees worden uitgeleend dienen door henzelf na afloop gereinigd te worden. In tegenstelling tot de andere grote oppervlakten, mogen deze schermen niet met waterstofperoxide worden gereinigd, maar dienen deze met ethanol of isopropanol te worden gereinigd.

Instructeurs geven voor aanvang van de training bij de dienstdoende baancommandanten aan welke wapens, kaarten en/of munitie zij nodig hebben zodat de baanco’s voldoende tijd hebben deze klaar te leggen. Zij mogen zelf de ruimte achter de balie niet betreden.

9 Introducees & gastschutters

Introducees en gastschutters dienen vooraf aangemeld te worden via . Alleen met de meegebrachte schriftelijke bevestiging mogen de introducees en gastschutters zich binnen de vereniging bevinden. Zij krijgen zoals alle leden vooraf het protocol ter kennisgeving toegestuurd.

Leden welke zelf introducees uitnodigen zijn verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde beschermingsmiddelen voor het lid en de introducee. In verband met de ruimte op de schietpunten is maximaal één introducee per lid toegestaan. Tenzij de introducee tot hetzelfde huishouden al het lid behoort zijn zowel de introducee als het lid verplicht de voorgeschreven beschermingsmiddelen te gebruiken.

10 Schietsportdiscipline specifieke maatregelen

Voor een aantal schietsport disciplines gelden specifieke maatregelen:

10.1 Service pistool en militair pistool

Het plaatsen van een kamervlag aan het einde van de serie is verplicht voor alle schutters. De range-officer kan daardoor op meer dan anderhalve meter het wapen controleren.

10.2 Steelplate shooting en DSR

De range-officer en schutters maken gebruik van een volgelaatsscherm of mondkapje waardoor zij binnen anderhalve meter van elkaar kunnen communiceren. De range-officer en ervaren schutters kunnen met elkaar afstemmen op een afstand groter dan anderhalve meter van elkaar te blijven indien er voldoende mogelijkheden zijn om op afstand te controleren of het wapen veilig is.

11 Schoonmaken

Voor het schoonmaken van de vereniging is een aanvullende werkinstructie gemaakt. Hierin wordt in details beschreven welke aanvullende hygiënische maatregelen zijn genomen voor het reinigen van het sanitair, de kantine en de gebruikersruimtes.

Voor alle vrijwilligers die schoonmaken zijn nitril handschoenen, mondkapjes en plastic schorten beschikbaar.

12 Vrijwilligerstaken en aanwezigheid

Indien een vrijwilliger niet aanwezig kan zijn doordat hij/zij ziek is of doordat hij/zij zieke huisgenoten heeft, dient hij/zij zelf onderling voor vervanging te zorgen.

Indien de barmedewerker niet komt opdagen, blijft de bar gesloten. Indien er minder dan 2 baancommandanten aanwezig zijn, kan er die avond niet worden geschoten.

Trainers en hun leerlingen, verlofhouders en (gedelegeerde) bestuursleden regelen hun afwezigheid onderling.

13 Kaderleden

Binnen het bestuur, is Christian aangewezen voor de coördinatie van het Covid-19 protocol. Wijnand is zijn vervanger. Aanvullende vragen en opmerkingen kunnen via worden gesteld.

14 samenvatting

Dit protocol is de uitgebreide beschrijving hoe het bestuur de vereniging heeft ingericht. Per deelgebieden zijn er specifieke instructies of samenvattingen beschikbaar.